Các hoạt động vì cộng đồng của Masterise Group tập trung vào 3 mũi nhọn chiến lược:

Môi Trường Sống, Giáo Dục, Cứu Trợ Nhân Đạo

dự án chiến lược

https://masterisehome.mangoads.com.vn/storage/media/8fHX1mbzYbNqMWeCXDO8Z2vcORj756nWJCAfN9TS.png
https://masterisehome.mangoads.com.vn/storage/media/pvsCzFGXWF9iC5VdeFWc7KtJJIUQqQGdNATjBKre.png

" Sáng kiến thay đổi tương lai "

Masterise Group hỗ trợ UNICEF việt Nam thực hiện "Sáng kiến thay đổi tương lai" nhằm nâng cao môi trường sống và chất lượng giáo dục cho thế hệ mai sau thông qua việc xây dựng mô hình cộng đồng ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu.

Các đối tác